Komunikat dla rodziców i uczniów

 

W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć w szkole do dnia 24.05.2020r. nauka nadal prowadzona jest zdalnie.

Od dnia 04.05.2020 roku obowiązuje nowy plan zajęć. Do dotychczas realizowanych treści podczas zdalnego nauczania dołożone są dodatkowe godziny z poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele indywidualnie ustalą termin realizacji tych zajęć i poinformują uczniów.

Drodzy uczniowie!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie epidemii koronawirusa nie realizujecie pracy u pracodawców. Poniżej zamieszczamy komunikat MEN do pracodawców.

                 

                   

 

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

 W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Informacja dla rodziców

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN od dnia 25.03.2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekażą uczniom niezbędne informacje związane ze zdalnym nauczaniem i ocenianiem.

Ponadto w szkole podjęto następujące działania:

- pełniony jest dyżur w bibliotekach umożliwiający wypożyczanie niezbędnych lektur w dniach: 25.03, 27.03, 30.03, 01.04, 03.04, 06.04, 07.04. 2020 r. w godz.10.00-12.00

- dla uczniów mających trudności z dostępem do Internetu będą przygotowane materiały w wersji papierowej, które będą do odebrania w szkole( po zgłoszeniu tego problemu do nauczyciela)

- wykonane prace w wersji papierowej do sprawdzenia przez nauczyciela można będzie zostawić w skrzynce „Prace uczniów” znajdującej się przy wejściu głównym do budynku szkoły.

- pełniony jest dyżur nauczycieli świetlicy umożliwiający dokonanie zaległych wpłat za obiady w dniach: 26.03, 27.03, 30.03. 2020 r. w godz. 10.00-12.00.

Wszelkie pytania, problemy, wątpliwości rodzice i uczniowie mogą zgłaszać drogą telefoniczną, mailową do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

Jednocześnie przypominam, iż w dniu 24 marca wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie dotyczy jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Mimo, iż ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy to należy jednak stosować w nich zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odpowiedniej odległości i stosowania środków dezynfekcji.

 

 

Tygodniowy zakres nauczania

 

Nauczyciel w porozumieniu z rodzicami i uczniami ustala czas trwania poszczególnych zajęć (np. 30 min., 45 min. itp.) w danym dniu oraz godziny pracy z uczniem. Niniejszy harmonogram obowiązuję od 30.03.2020. 

 

Klasa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I b

J. polski

Geografia

Chemia

Edb  (co drugi tydz.)

J. angielski

Historia

Fizyka

Infor. (co drugi tydz.)

 

 

J. polski

Biologia

Matematyka

Wf

Religia (co drugi tydz.)

I a

J. polski

Geografia 

PP (co drugi tydz.)

Infor. (co drugi tydz.)

Historia

Matematyka

J. polski

Wf

 

 

J. angielski

Biologia

Edb (co drugi tydzień)

Religia (co drugi tydz.)

 

 

Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.