Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

Szkoła Branżowa I stopnia (wszystkie kierunki): język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca do 14 lipca 2021. do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

22 lipca 2021

4.

Przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu.

od 23 lipca do 30  lipca 2021 r.  do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00

 

Link do wniosku o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia w Bogorii.

Wniosek