REKRUTACJA UCZNIÓW 2024/2025

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja do 19czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca do 10 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

do 17 lipca 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

18lipca 2024 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu.

od 18 lipca do24 lipca 2024 r.  do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25lipca  2024 r. 

 

 

                                                                                                                                          Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji  w roku szkolnym 2024/2025:

Szkoła Branżowa I stopnia:

 Wszystkie kierunki:

  1. język angielski
  2. edukacja dla bezpieczeństwa

                                                                                                         Wniosek o przyjęcie do szkoły branżowej

 

Podkategorie