Harmonogram rekrutacji 2021

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

Szkoła Branżowa I stopnia (wszystkie kierunki): język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca do 14 lipca 2021. do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

22 lipca 2021

4.

Przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu.

od 23 lipca do 30  lipca 2021 r.  do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00

 

Link do wniosku o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia w Bogorii.

Wniosek

 

 

 

 

Komunikat z dnia 12.05.2021 r.

 

 Od dnia 17.05.2021 r. uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej, klas I – III liceum ogólnokształcącego i klas II szkoły branżowej realizują zajęcia w systemie hybrydowym według harmonogramu.

 

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO:

Szkoła Branżowa I stopnia

Termin

Forma zajęć

17.05 – 21.05 (5 dni)

·       Zajęcia stacjonarne (w szkole) klasy:  IIa, IIb

24.05 - 28.05

(5 dni)

·       Zajęcia stacjonarne (w szkole) klasy: IIa, IIb

 

 

Od dnia 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie wracają do zajęć stacjonarnych.

Ważny komunikat dla rodziców i uczniów

 

Od dnia  24 października  br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w szkołach. Nauka prowadzona jest w systemie zdalnym. W okresie od 24 października uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Komunikat

 

 Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć szkolnych są: 

  

        ·         4, 7, 10, 11 maja - egzaminy maturalne 

·         4 czerwca - dzień po Bożym Ciele 

 

W tych dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie. 

Ważny komunikat

 

 

26 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć szkolnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach liceum i szkoły branżowej.

Od dnia 27 października (wtorek) nauka w tych klasach będzie prowadzona zdalnie. Uczniowie i rodzice w poniedziałek (26.10.2020r.) otrzymają drogą telefoniczną lub mailową od wychowawców informacje o dostępie do platformy edukacyjnej oraz sposobie prowadzenia zajęć. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z obowiązującym obecnie planem lekcji.

Przedszkole i klasy I-III pracują stacjonarnie.